Hallitus 2023

FT Sanna Lipkin, puheenjohtaja | sanna.lipkin@oulu.fi
FT Anna-Kaisa Salmi, varapuheenjohtaja
FM Noora Hemminki, sihteeri | sarks.ry@gmail.com
FM Teemu Väisänen, rahastonhoitaja | sarks.ry@gmail.com
FT Tiina Väre, jäsen
FM Ninni Närväinen, jäsen
FM, OTM Rasmus Åkerblom, jäsen
FM Niko Anttiroiko, jäsen
FM Siiri Tolonen, varajäsen

Laskutusosoite

Suomen arkeologinen seura
c/o Teemu Väisänen
Kiitäjäntie 6 D 10
28200 Pori

Seuran jäsenyys

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella filosofian maisterin tai filosofian kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on syventävät opinnot tai siihen rinnastettavat opintosuoritukset arkeologiassa. Seura voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen kahden varsinaisen jäsenensä ehdottaman henkilön, joka ei täytä edellä mainittua ehtoa.

Seuran opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella filosofian maisterin tutkintoa suorittava henkilö, joka suorittaa opintosuorituksia arkeologiassa.

Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyähallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella henkilö, yhteisötai säätiö, joka jakaa seuran arvot ja haluaa tukea sen tarkoitusta.

Jäsenyyttä haetaan jättämällä kirjallinen hakemus seuran hallitukselle.

Jäsen- ja liittymismaksut 30 €.

 • Varsinainen jäsen: jäsenmaksu 30 €, liittymismaksu 30 €
 • Kannattajajäsen: jäsenmaksu 30 €
 • Opiskelijajäsenyys on ilmainen.

Seuran jäsenet saavat jäsenlehti Muinaistutkijan, jäsenkirjeet, sekä kutsuja seuran järjestämiin tapahtumiin. Vain varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua seuran kokouksiin.

Suomen arkeologisen seuran säännöt (päivitetty 3/2023)

1 § Seuran nimi on Suomen arkeologinen seura ry – Arkeologiska sällskapet i Finland rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Seuran tarkoituksena on edistää arkeologista toimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä esittää kannanottoja ja lausuntoja alaa koskevista kysymyksistä. Seura ylläpitää alansa kansainvälisiä yhteyksiä. Seura voi tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa seura rahoittaa liittymis-, jäsen-, ja kannatusmaksuin. Se voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja.

Seura voi myös omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella filosofian maisterin tai filosofian kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on syventävät opinnot tai siihen rinnastettavat opintosuoritukset arkeologiassa. Seura voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen kahden varsinaisen jäsenensä ehdottaman henkilön, joka ei täytä edellä mainittua ehtoa. Vain seuran varsinaisilla jäsenillä on osallistumis-, ääni- ja vaalikelpoisuus seuran kokouksissa.

Seuran opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella filosofian maisterin tutkintoa suorittava henkilö, joka suorittaa opintosuorituksia arkeologiassa.

Seuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella henkilö, yhteisö tai säätiö, joka jakaa seuran arvot ja haluaa tukea sen tarkoitusta.

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Seuraan voidaan kutsua myös kunniajäseniä, jotka valitaan vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla kirjallisesti tai sähköisesti eroamisestaan seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kalenterivuoden aikana. Eroaminen todetaan seuran kokouksessa hallituksen esityksestä.

Seurasta eronneeksi todettu jäsen voidaan hyväksyä uudestaan jäseneksi sen jälkeen, kun hän on maksanut maksamatta jääneistä maksuista muodostuneet vanhentumattomat saatavat ja liittymismaksun seuralle.

5 § Seura pitää vuosittain vaalikokouksen viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuosikokouksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Seuran vaalikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • hyväksytään seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 • määrätään liittymismaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja korvauksista
 • hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi varajäsen
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilivuoden hallintoa ja tilejä sekä heille varahenkilöt
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat

Seuran vuosikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään kertomus seuran toiminnasta edellisenä toimikautena, käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat

Seuran ylimääräisessä kokouksessa päätetään niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa

6 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään neljän (4) viikon kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

7 § Seuran kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestillä.

8 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmivuotiskaudeksi valitut vähintään seitsemän muuta jäsentä sekä vähintään yksi varajäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes. Vaalikokouksessa valitaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenen tilalla voi hänen ollessaan estyneenä olla varajäsen. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai jos kaksi jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua syytä varten vaatii.

Hallitus voi asettaa seuran jäsenistä koostuvia toimikuntia valmistelemaan seuran jäsenten tekemien aloitteiden toteuttamista ja työryhmiä toteuttamaan hallituksen toimintasuunnitelmia.

9 § Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

10 § Seuran tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajille ennen tammikuun 31. päivää.

11 § Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Seuran sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vuosikokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § Jos seura purkaantuu, käytetään sen varat arkeologian tutkimusta edistäviin tarkoituksiin sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

14 § Muutoin seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevan Suomen lainsäädännön säännöksiä.