Hallitus 2021

FT Sanna Lipkin, puheenjohtaja | sanna.lipkin@oulu.fi
FT Maria Lahtinen-Kaislaniemi, varapuheenjohtaja
FM Noora Hemminki, sihteeri | sarks.ry@gmail.com
FM Päivi Kankkunen, rahastonhoitaja | paivi.kankkunen@museovirasto.fi
FT Anna-Kaisa Salmi, jäsen
FM Ninni Närväinen, jäsen
FM Rasmus Åkerblom, jäsen
FM Niko Anttiroiko, jäsen
FT Tiina Äikäs, varajäsen

Laskutusosoite

Suomen arkeologinen seura
c/o Päivi Kankkunen
Huruslahdentie 8 as. 3
78200 Varkaus

Seuran jäsenyys

Suomen arkeologisen seuran jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon ja jolla on syventävät opinnot tai siihen rinnastettavat opintosuoritukset arkeologiassa. Lisäksi seura voi hyväksyä jäsenekseen kahden jäsenensä ehdottaman henkilön, joka ei täytä em. ehtoa.

Jäsenyyttä haetaan jättämällä kirjallinen hakemus seuran hallitukselle. Uuden jäsenen liittymismaksu on 10 € ja jäsenmaksu 15 €.

Suomen arkeologisen seuran säännöt

1 § Seuran nimi on Suomen arkeologinen seura ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Seuran tarkoituksena on edistää arkeologista toimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, seminaareja ja esitelmätilaisuuksia sekä esittää kannanottoja ja lausuntoja alaa koskevista kysymyksistä. Seura ylläpitää alansa kansainvälisiä yhteyksiä. Seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa seura rahoittaa liittymis- ja jäsenmaksuin. Se voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja apurahoja.

Seura voi myös omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Seuran vuosijäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle esitetyn kirjallisen hakemuksen perusteella filosofian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on syventävät opinnot tai siihen rinnastettavat opintosuoritukset arkeologiassa. Seura voi hyväksyä jäsenekseen kahden jäsenensä ehdottaman henkilön, joka ei täytä em. ehtoa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

4 § Seuran muut jäsenet ovat kunnia- tai kirjeenvaihtajajäseniä. Kunnia- tai kirjeenvaihtajajäsen valitaan vuosikokouksessa hallituksen ehdotuksesta. Kunnia- tai kirjeenvaihtajajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Seuran jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla kirjallisesti eroamisestaan seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena. Eroaminen todetaan seuran kokouksessa hallituksen esityksestä.

Seurasta erotettu jäsen voidaan hyväksyä uudestaan jäseneksi sen jälkeen kun hän on maksanut maksamatta jääneistä maksuista muodostuneet saatavat seuralle.

5 § Seura pitää vaalikokouksen loka-marraskuussa ja vuosikokouksen viimeistään 15. päivä maaliskuuta.

Seuran vaalikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • hyväksytään seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 • määrätään liittymismaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja korvauksista
 • hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi varajäsen
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilivuoden hallintoa ja tilejä sekä heille henkilökohtaiset varamiehe
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat

Seuran vuosikokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään kertomus seuran toiminnasta edellisenä toimikautena, käsitellään tilikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat asiat
 • Seuran ylimääräisessä kokouksessa päätetään niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa

6 § Seuran ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sitä vähintään viisi jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä erityisesti esitettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään neljän (4) viikon kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

7 § Seuran kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä.

8 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmivuotiskaudeksi valitut seitsemän muuta jäsentä sekä yksi varajäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes. Vaalikokouksessa valitaan uudet jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenen tilalla voi hänen ollessaan estyneenä olla varajäsen. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tai jos kaksi jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua syytä varten vaatii.

Hallitus voi asettaa seuran jäsenistä koostuvia toimikuntia valmistelemaan seuran jäsenten tekemien aloitteiden toteuttamista.

9 § Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 § Seuran tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajille ennen tammikuun 31. päivää.

11 § Toiminnantarkastajien tulee ennen helmikuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, seuran vuosikokoukselle osoitettu kertomus seuran hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Seuran sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vuosikokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § Jos seura purkaantuu, käytetään sen varat arkeologian tutkimusta edistäviin tarkoituksiin sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

14 § Muutoin seuran toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.